ὕω

Validation

Yes

Last modification

Fri, 07/01/2022 - 01:01

Word-form

ὑγρόν

Transliteration (Word)

hugros

Transliteration (Etymon)

huō

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri pathôn, Lentz III/2, p. 283

Edition

A. Lentz, Grammatici graeci III/2, Leipzig 1870

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, upsilon, p. 156

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ὑγρόν. ὑδρόν τι ὄν. ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς παρὰ τὸν ὕσω μέλλοντα φησὶν ὑρὸς, καὶ πλεονασμῷ τοῦ γ, ὑγρὸς καὶ ὑγρόν. 

*ὑδρός

Validation

Yes

Last modification

Sat, 07/03/2021 - 08:41

Word-form

ὑγρόν

Transliteration (Word)

hugros

Transliteration (Etymon)

hudros

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, upsilon, p. 156

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ὑγρόν. ὑδρόν τι ὄν. ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς παρὰ τὸν ὕσω μέλλοντα φησὶν ὑρὸς, καὶ πλεονασμῷ τοῦ γ, ὑγρὸς καὶ ὑγρόν