ζα- + κοῖλος

Validation

No

Word-form

ζάγκλον

Transliteration (Word)

zanklon

Transliteration (Etymon)

za- + koilos

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, zeta 1

Ed.

M.P. Funaioli, Museum criticum XVIII, 1983, 305-312

Quotation

Ζάγκλον: Τὸ δρέπανον.  […] Παρὰ τὸ ζα  καὶ τὸ κοῖλον, ζάγκοιλον· καὶ κατὰ συγκοπὴν, ζάγκλον, τὸ λίαν κοῖλον (Gen. B) / τὸ λῖαν ἀγκύλον (Gen. A)

ζα- + ἀγκύλος

Validation

No

Word-form

ζάγκλον

Transliteration (Word)

zanklon

Transliteration (Etymon)

za- + ankulos

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym Magnum, Kallierges p. 406

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford, 1848

Quotation

Ζάγκλον: Τὸ δρέπανον. […] Παρὰ τὸ ΖΑ ἐπιτατικὸν καὶ τὸ ἀγκύλον, ζάγκυλον· καὶ κατὰ συγκοπὴν, ζάγκλον, τὸ λίαν ἀγκύλον