ζάω + μειόω

Validation

No

Word-form

ζημία

Transliteration (Word)

zēmia

Transliteration (Etymon)

zaō + meioō

Author

Suda

Century

10 AD

Source

Idem

Ref.

Suda, alpha 592

Ed.

A. Adler, Suidae Lexicon, Leipzig: Teubner, 1928-1935

Quotation

Ἀζήμιος: ἀβλαβής. κυρίως δὲ ζημία ἡ τῆς ζωῆς μείωσις, ἢ τὸ ἐν ζωῇ μιαρόν

ζάω + μιαρός

Validation

No

Word-form

ζημία

Transliteration (Word)

zēmia

Transliteration (Etymon)

zaō + miaros

Author

Suda

Century

10 AD

Source

Idem

Ref.

Suda, alpha 592

Ed.

A. Adler, Suidae Lexicon, Leipzig: Teubner, 1928-1935

Quotation

Ἀζήμιος: ἀβλαβής. κυρίως δὲ ζημία ἡ τῆς ζωῆς μείωσις, ἢ τὸ ἐν ζωῇ μιαρόν

δήμιος

Validation

No

Word-form

ζημία

Transliteration (Word)

zēmia

Transliteration (Etymon)

dēmios

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, zeta, p. 231

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Ζημία, ἡ τοῦ κέρδους καὶ ὠφελείας μείωσις, ἡ τῶν ὄντων πρὸς τὸ ζῆν μείωσις. […] παρὰ τὴν ζέσιν τὴν γινομένην ὑπὸ τοῦ θυμοῦ ἐν τῷ ἐκτείνειν τὰ ἐπαγόμενα, ἢ δημία τὶς οὖσα, ἡ πολιτική. ἡ τὴν ζωὴν μειοῦσα, τουτ’- ἔστι τὴν περιουσίαν. καὶ γὰρ ὁ ποιητὴς ζημίαν τὴν περιουσίαν λέγει. ἡ δὲ κατὰ ζωὴν φαγέειν μενοηκέα πόλλα (Od. 16.429)