τρώγω + αὐλός

Validation

No

Word-form

τράχηλος

Transliteration (Word)

trakhēlos

Transliteration (Etymon)

trōgō + aulos

Author

Scholia in Batrachomyomachiam

Source

Idem

Ref.

Scholia in Batrachomyomachiam 83

Ed.

A. Ludwich, Die Homerische Batrachomachia des Karers Pigres: nebst Scholien und Paraphrase, Leipzig, 1896

Quotation

τράχηλος ἀπὸ τοῦ εἶναι ἧλος τῆς ῥάχεως, πλεονασμῷ τοῦ τ. ἢ ἀπὸ τοῦ τραγῶ τὸ ἐσθίω καὶ τοῦ αὐλός τράγαυλος καὶ ἐκβολῇ τοῦ υ καὶ τροπῇ τοῦ γ εἰς χ καὶ τοῦ α εἰς η τράχηλος.

ῥάχις + ἧλος

Validation

No

Word-form

τράχηλος

Transliteration (Word)

trakhēlos

Transliteration (Etymon)

rhakhis + hēlos

Author

Anastasius Sin.

Century

7/8 AD

Source

Idem

Ref.

Viae dux 2, 8

Ed.

K.-H. Uthemann, Anastasius Sinaïtae viae dux [Corpus Christianorum. Series Graeca 8. Turnhout: Brepols, 1981]

Quotation

τράχηλος, τῆς ῥάχης ἧλος

τραχύς + ἧλος

Validation

No

Last modification

Sat, 10/22/2022 - 19:00

Word-form

τράχηλος

Transliteration (Word)

trakhēlos

Transliteration (Etymon)

trakhus + hēlos

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym Magnum, Kallierges p. 764

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford, 1848

Quotation

Τράχηλος: Παρὰ τὴν τραχύτητα· ὀστῶδες γὰρ τὸ μέρος τοῦτο· ἢ παρὰ τὸ δι’ αὐτοῦ τρέχειν τὴν τροφὴν, οἷον τρόχαλος. Ἢ ὅτι τῆς ῥάχεως <ἧ>λος ἐστὶ τράχηλος· ἢ παρὰ τὸ τραχὺς καὶ τὸ ἧλος, ὁ τραχεῖς ἥλους ἔχων. Ὅτε δέ φησιν Ὅμηρος, ‘ἁπαλοῖο δι’ αὐχένος’, κατ’ ἀντίφρασιν λέγει. Οὕτως Ὦρος

τραχύς

Validation

No

Word-form

τράχηλος

Transliteration (Word)

trakhēlos

Transliteration (Etymon)

trakhus

Author

Hesychius

Century

5/6 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon, tau 1293

Ed.

I.C. Cunningham and P.A. Hansen, Hesychii Alexandrini lexicon, Vol. IV [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) Band 11/4. Berlin - New York: De Gruyter, 2009]

Quotation

τράχηλος· αὐχὴν τραχύς. σκληρός 

τρέχω

Validation

No

Word-form

τράχηλος

Transliteration (Word)

trakhēlos

Transliteration (Etymon)

trekhō

Author

Soranus of Ephesus?

Century

1-2 AD

Source

Meletius

Ref.

De natura hominis p. 91

Ed.

J.A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 2, Oxford: Oxford University Press, 1835 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1963)

Quotation

καὶ τράχηλος μὲν λέγεται, ἀπὸ τῆς τραχύτητος τῶν ἐκεῖσε ὀστῶν· ὀστῶδες γὰρ τὸ μέρος τοῦτο· ἢ παρὰ τὸ δι’ αὐτοῦ ῥεῖν, ἤτοι τρέχειν τὴν τροφήν· οἷον τρόχαλος