θεωρέω

Validation

No

Word-form

θύρα

Transliteration (Word)

thura

Transliteration (Etymon)

theōreō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, theta, p. 267

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Θύρα καὶ θύρις, δι’ ὧν τὸ θεωρεῖν εἰσέρχεται, ἐκ γὰρ τοῦ φωτὸς τὸ θεωρῆσαι, αἱ δὲ πετασθεῖσαι τεῦξαν φαὸς

θέω + ἀήρ

Validation

No

Word-form

θύρα

Transliteration (Word)

thura

Transliteration (Etymon)

theō + aēr

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 458

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford, 1848

Quotation

Θύρα: Παρὰ τὸ θύω, τὸ ὁρμῶ. Ἢ παρὰ τὸ θέω καὶ τὸ ἀὴρ, θέαρα καὶ θύρα. Καὶ θυωρὸς, ὁ τῶν πυλῶν φύλαξ

θύω2

Validation

No

Last modification

Fri, 06/25/2021 - 10:35

Word-form

θύρα

Transliteration (Word)

thura

Transliteration (Etymon)

thuō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, theta, p. 74

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Θύρα. θύω τὸ ὁρμῶ, δι’ ἧς ὁρμῶμεν