θέω

Validation

No

Word-form

θυγάτηρ

Transliteration (Word)

thugatēr

Transliteration (Etymon)

theō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, theta, p. 266

Ed.

F.W.Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Θυγάτηρ, ἀπὸ τοῦ θεῖν. ἐκτρέχει γὰρ τὸ θῆλυ τὴν ἡλικίαν ῥᾳδίως. ὅθεν παρθένος, παρὰ τὸ παραθέειν τὰς τῶν ἀῤῥένων ἡλικίας γυνὴ δὲ γινομένη ταχὺ μαραίνεται πάλιν ὡς οὖν ταχέως αὔξει, ταχέως ἀναλύει τὴν ὥραν.

θύω2 + γαστήρ

Validation

No

Word-form

θυγάτηρ

Transliteration (Word)

thugatēr

Transliteration (Etymon)

thuō + gastēr

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri pathôn, Lentz III/2, p. 300

Edition

A. Lentz, Grammatici graeci, vol. III/2, Leipzig 1870.

Source

Epimerismi homerici

Ref.

Epimerismi homerici Il. 1.95

Ed.

A. Dyck, Epimerismi homerici, pars prior epimerismos continens qui ad Iliadis librum A pertinent, Berlin 1983

Quotation

θυγάτηρ: παρὰ τὸ θύειν κατὰ γαστέρα καὶ ὁρμᾶν. λέγεται τὰ θήλεια τάχιον κινεῖσθαι ἐν γαστρὶ ὄντα. οὕτως Ἡρωδιανός