λιμήν

Validation

No

Word-form

λίμνη

Transliteration (Word)

limnē

Transliteration (Etymon)

limēn

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, lambda 34

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2] Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761

Quotation

ὡς γὰρ παρὰ τὸ πατήρ πάτρη, μήτηρ μήτρη, ποιμήν ποίμνη, οὕτως λιμήν λίμνη. οἱ δὲ παρὰ τὸ λίαν μένειν

λίαν + μένω

Validation

No

Last modification

Fri, 10/21/2022 - 17:00

Word-form

λίμνη

Transliteration (Word)

limnē

Transliteration (Etymon)

lian + menō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, lambda, p. 91

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Λίμνη. τὰ συνεστῶτα ὕδατα. παρὰ τὸ λίαν καὶ διόλου μένειν. διὸ καὶ ὁ <Ὠκεανὸς>, ἀκαλαρείτης ὤν. ἢ παρὰ τὸ λείβειν, ὅ ἐστι ῥεῖν  [The text has †ὁ κενος, the formulation is restored after the Etym. Magnum]

λείβω

Validation

No

Word-form

λίμνη

Transliteration (Word)

limnē

Transliteration (Etymon)

leibō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, lambda, p. 91

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Λίμνη. τὰ συνεστῶτα ὕδατα. παρὰ τὸ λίαν καὶ διόλου μένειν. διὸ καὶ ὁ <Ὠκεανὸς>, ἀκαλαρείτης ὤν. ἢ παρὰ τὸ λείβειν, ὅ ἐστι ῥεῖν  [The text has †ὁ κενος, the formulation is restored after the Etym. Magnum]

λίαν + μαίνομαι

Validation

No

Word-form

λίμνη

Transliteration (Word)

limnē

Transliteration (Etymon)

lian + mainomai

Author

Scholia in Batrachomyomachiam

Source

Idem

Ref.

Scholia in Batrachomyomachiam 10

Ed.

A. Ludwich, Die Homerische Batrachomachia des Karers Pigres: nebst Scholien und Paraphrase, Leipzig: Teubner, 1896: 198-308

Quotation

λίμνη σημαίνει δύο, τὴν θάλασσαν καὶ τὸ ἁπλῶς σύστημα τῶν ὑδάτων. ἐτυμολογεῖται δὲ ἡ μὲν ἀπὸ τοῦ λίαν μαίνεσθαι ἤγουν ἀγριοῦσθαι· ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ λίαν μένειν· οὐ γὰρ τὰ ῥέοντα λίμναι λέγονται, ἀλλὰ τὰ ἱστάμενα