κινέω + ὤψ

Validation

Yes

Word-form

κώπη

Transliteration (Word)

kōpē

Transliteration (Etymon)

kineō + ōps

Author

Scholia in Euripidem

Source

Idem

Ref.

Scholia in Hecubam 456

Ed.

W. Dindorf, Scholia Graeca in Euripidis tragoedias, 1863

Quotation

κώπη πόθεν ἐτυμολογεῖται; ἀπὸ τοῦ κινεῖν τοὺς ὦπας καὶ τοὺς ὀφθαλμούς.

κόπτω

Validation

Yes

Word-form

κώπη

Transliteration (Word)

kōpē

Transliteration (Etymon)

koptō

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD ?

Source

Idem

Ref.

In Iliad 1.219b

Ed.

Dyck, Epimerismi homerici, pars prior epimerismos continens qui ad Iliadis librum A pertinent, Berlin, 1983

Quotation

κώπη· ἡ λαβὴ τοῦ ξίφους, παρὰ τὸ μὴ κόπτειν τὴν χεῖρα. κόπτω οὖν κώπη, τῆς θέσει μακρᾶς γενομένης φύσει, ὡς ἀπὸ τοῦ κολλῶ κωλύω