ἅλμη

Validation

Yes

Last modification

Wed, 06/02/2021 - 16:05

Word-form

ἁλμυρός

Transliteration (Word)

halmuros

Transliteration (Etymon)

halmē

Author

Apollonius Dyscolus?

Century

1-2 AD

Source

Etym. Genuinum

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 519

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Ἁλμυρόν (δ 511)· ‘ἐπεὶ πίες ἁλμυρὸν ὕδωρ’. ὥσπερ παρὰ τὸ τόλμη γίνεται τολμηρός καὶ παρὰ τὸ ἄτη ἀτηρός, οὕτως καὶ παρὰ τὸ ἅλμη ἁλμηρός καὶ τροπῇ τοῦ η εἰς τὸ υ ἁλμυρός, ὡς τηρός τυρός. ἢ κυρίως τίθεται ἡ λέξις ἐπὶ τῶν εἰς ἅλα μυρομένων ποταμῶν, ὅ ἐστιν ἐκχεομένων, ὥστε οὐ τροπῇ κατὰ Ἀπολλώνιον 

ἅλς + μύρω

Validation

No

Last modification

Wed, 06/02/2021 - 16:05

Word-form

ἁλμυρός

Transliteration (Word)

halmuros

Transliteration (Etymon)

hals + murō

Author

Scholia in Oppianum

Source

idem

Ref.

Scholia et glossae in Halieutica 2.258

Ed.

U.C. Bussemaker, Scholia et paraphrases in Nicandrum et Oppianum in Scholia in Theocritum (ed. F. Dübner), Paris: Didot, 1849

Quotation

(πέτρης) ἁλιμυρέος· διὰ τῆς θαλάσσης ἠχούσης, ἐν τῇ ἁλὶ ἠχούσης, ἢ ἐν τῇ ἁλὶ πλημμυρούσης, ἁλμυρᾶς καὶ ἠχητικῆς, τῆς ὑπὸ θαλάσσης βρεχομένης· ἀπὸ τοῦ ἃλς καὶ τοῦ ῥέω ἃλς ἁλὸς ἅλμη ἁλιμυρέος, τῆς ἐν ἁλὶ οὔσης καὶ ἠχούσης, ἁλμυρῆς, τῆς ἐν τῇ ἁλὶ οὔσης, περὶ ἣν μύρεται, ἤως μορμύρει, Ὅμηρος (Od. ε, 460) δέ· «ποταμὸν ἁλιμυρήεντα» λέγει.