αἴξ + νέομαι

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/04/2021 - 14:44

Word-form

αἰγανέα

Transliteration (Word)

aiganeē

Transliteration (Etymon)

aix + neomai

Author

Scholia in Odysseam

Source

Idem

Ref.

Scholia in Odysseam, δ 626g1

Ed.

F. Pontani, Scholia Graeca in Odysseam, Scholia ad libros γ—δ, Vol. II. Rome 2010

Quotation

αἰγανέα” δὲ λέγεται τὸ σμικρὸν ἀκόντιον. γίνεται δὲ ἐκ τοῦ κατ’ αἰγὸς ἵεσθαι, ὅ ἐστι πέμπεσθαι· ἢ ἀπὸ τοῦ ἄγαν ἵεσθαι πλεονασμῷ τοῦ ι· ἢ παρὰ τὸ τὴν ἀγκύλην ἐξ αἰγείων δερμάτων εἶναι· ἢ ἀπὸ τοῦ κατὰ τῶν αἰγῶν νέεσθαι· ἢ ἀπὸ τοῦ ἄγαν νέεσθαι

ἀΐσσω

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/04/2021 - 14:45

Word-form

αἰγανέα

Transliteration (Word)

aiganeē

Transliteration (Etymon)

aïssō

Author

Scholia in Oppianum

Source

Idem

Ref.

Scholia et glossae in Halieutica 1.712

Ed.

U.C. Bussemaker, Scholia et paraphrases in Nicandrum et Oppianum in Scholia in Theocritum (ed. F. Dübner), Paris: Didot, 1849

Quotation

Αἰγανέα τὸ ῥιπτάριον ἀπὸ τοῦ ἀΐω τὸ ὁρμῶ· ἢ αἰγανέης καὶ καταπληκτικῆς. αἰγανέης· εἶδος ἀκοντίου παρὰ τὸ δίκην αἰγὸς νέεσθαι ταχὺ, τάχα δὲ παρὰ τὸ ἄγαν νέεσθαι καὶ πορεύεσθαι

ἄγαν + ἵημι

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/04/2021 - 14:45

Word-form

αἰγανέας

Transliteration (Word)

aiganeē

Transliteration (Etymon)

agan + hiēmi

Author

Apollonius Soph.

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon Homericum, p. 17

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin: Reimer, 1833 (repr. Hildesheim: Olms, 1967)

Quotation

αἰγανέας τὰ ἀκόντια. οἱ μὲν ἀπὸ τοῦ αἰγείοις ἱμᾶσιν ἠγκυλῶσθαι, οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ ἄγαν ἵεσθαι, οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ διὰ τῶν αἰγείων ἱμάντων ἰέναι. λέγει δὲ οὕτω “καὶ αἰγανέας δολιχαύλους”, “καὶ αἰγανέῃσιν ἱέντες τόξοισίν τε”

αἴξ + ἵημι

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/04/2021 - 14:46

Word-form

αἰγανέας

Transliteration (Word)

aiganeē

Transliteration (Etymon)

aix + hiēmi

Author

Apollonius Soph.

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon Homericum, p. 17

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin: Reimer, 1833 (repr. Hildesheim: Olms, 1967)

Quotation

αἰγανέας τὰ ἀκόντια. οἱ μὲν ἀπὸ τοῦ αἰγείοις ἱμᾶσιν ἠγκυλῶσθαι, οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ ἄγαν ἵεσθαι, οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ διὰ τῶν αἰγείων ἱμάντων ἰέναι. λέγει δὲ οὕτω “καὶ αἰγανέας δολιχαύλους”, “καὶ αἰγανέῃσιν ἱέντες τόξοισίν τε” 

αἴξ + εἶμι

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/04/2021 - 14:46

Word-form

αἰγανέας

Transliteration (Word)

aiganeē

Transliteration (Etymon)

aix + eimi

Author

Apollonius Soph.

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon Homericum, p. 17

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin: Reimer, 1833 (repr. Hildesheim: Olms, 1967)

Quotation

αἰγανέας τὰ ἀκόντια. οἱ μὲν ἀπὸ τοῦ αἰγείοις ἱμᾶσιν ἠγκυλῶσθαι, οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ ἄγαν ἵεσθαι, οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ διὰ τῶν αἰγείων ἱμάντων ἰέναι. λέγει δὲ οὕτω “καὶ αἰγανέας δολιχαύλους”, “καὶ αἰγανέῃσιν ἱέντες τόξοισίν τε” 

ἄγαν + νέομαι

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/04/2021 - 14:47

Word-form

αἰγανέη

Transliteration (Word)

aiganeē

Transliteration (Etymon)

agan + neomai

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 159

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Αἰγανέη (Β 774)· ἀκόντιόν τι μικρόν· ἀπὸ τοῦ ἄγαν νεῖσθαι, τουτέστι πορεύεσθαι. ἢ ἀπὸ τοῦ ἄγαν ἵεσθαι. ἢ διὰ τὰς αἶγας· ἐπ’ αὐτὰς γὰρ μάλιστα ἵεται. ἢ διὰ τὸ εὐθετεῖν αὐτὰς εἰς αἰγῶν ἄγρας