νέφος

Validation

No

Word-form

νεφέλη

Transliteration (Word)

nephelē

Transliteration (Etymon)

nephos

Author

Arethas

Century

9-10 AD

Source

Idem

Ref.

Commentarius in Apocalypsin 653, 31

Ed.

J.-P. Migne, Patrologiae cursus completus (series Graeca) (MPG) 106, Paris: Migne, 1857-1866: 493-785

Quotation

Ἡ γὰρ νεφέλη εἴρηται ἀπὸ νεφῶν, τὸ παχὺ καὶ ὑδατῶδες ἀποβαλόντων

νείφω + ἐλάω

Validation

No

Last modification

Fri, 10/21/2022 - 17:00

Word-form

νεφέλη

Transliteration (Word)

nephelē

Transliteration (Etymon)

neiphō + elaō

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 191

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842:

Quotation

Νεφέλη, παρὰ τὸ νείφω καὶ τὸ ἐλῶ τὸ ἐλαύνω

νᾶμα + ἐφέλκω

Validation

No

Word-form

νεφέλη

Transliteration (Word)

nephelē

Transliteration (Etymon)

nāma + ephelkō

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 601

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford, 1848

Quotation

Νεφέλη: Παρὰ τὸ νάμα ἐφέλκειν ἐκ τῆς θαλάσσης

νείφω

Validation

No

Word-form

νεφέλη

Transliteration (Word)

nephelē

Transliteration (Etymon)

neiphō

Author

Herodian

Century

2 AD

Source

Idem

Ref.

Peri orthographias, Lentz III/2, p. 600

Ed.

A. Lentz, Grammatici graeci, vol. III/2, Leipzig 1870.

Quotation

φιάλη: διὰ τοῦ ι· παρὰ γὰρ τὸ πίω πιάλη ὡς νείφω νεφέλη καὶ φιάλη ἢ παρὰ τὸ πίω καὶ τὸ ἅλις, ἀφ’ ἧς ἐστι πιεῖν ἅλις τουτέστιν ἀθρόως διὰ τὸ ἐξεπληρῶσθαι

νᾶμα + ἀφαιρέω

Validation

No

Word-form

νεφέλη

Transliteration (Word)

nephelē

Transliteration (Etymon)

nāma + haireō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (excerpta e cod. regio 2610), p. 180

Ed.

G.H.K. Koës, Orionis Thebani etymologicon (ed. F.G. Sturz), Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 173-184

Quotation

Νεφέλη· διὰ τὸ τὰ νάματα ἀφελεῖν ἐκ τῆς θαλάσσης· ἢ ταῦτα φέρειν

νᾶμα + φέρω

Validation

No

Word-form

νεφέλη

Transliteration (Word)

nephelē

Transliteration (Etymon)

nāma + pherō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (excerpta e cod. regio 2610), p. 180

Ed.

G.H.K. Koës, Orionis Thebani etymologicon (ed. F.G. Sturz), Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 173-184

Quotation

Νεφέλη· διὰ τὸ τὰ νάματα ἀφελεῖν ἐκ τῆς θαλάσσης· ἢ ταῦτα φέρειν

νη- + φάος

Validation

No

Word-form

νεφέλη

Transliteration (Word)

nephelē

Transliteration (Etymon)

nē- + phaos

Author

Scholia in Aristophanes, Nubes (recentiora)

Source

Idem

Ref.

Scholia in Aristophanem, Nubes 252b (scholia anonyma recentiora)

Ed.

W.J.W. Koster, Prolegomena de comoedia. Scholia in Acharnenses, Equites, Nubes [Scholia in Aristophanem 1.3.2. Groningen: Bouma, 1974]

Quotation

νεφέλη ἐτυμολογεῖται παρὰ τὸ νᾶμα ἐφέλκειν ἐκ τῆς ἁλός, ἢ ⸢ἀπὸ τοῦ νε στερητικοῦ μορίου καὶ τοῦ φάος, τὸ φῶς, Reg ἡ ἐστερημένη φωτός ⸢παρὰ τὸ ** Chis, ἢ παρὰ τὸ νίφω τὸ βρέχω

νείφω + ἕλκω

Validation

No

Word-form

νεφέλη

Transliteration (Word)

nephelē

Transliteration (Etymon)

neiphō + helkō

Author

Suda

Century

10 AD

Source

Idem

Ref.

Suda, nu 273

Ed.

A. Adler, Suidae Lexicon, Leipzig: Teubner, 1928-1935

Quotation

ἐτυμολογεῖται νεφέλη παρὰ τὸ νείφειν, ὅ ἐστι βρέχειν, καὶ τὸ ἕλκειν. ἡ βροχὴν ἐφελκομένη