κρατέω

Validation

No

Word-form

καρδία

Transliteration (Word)

kardia

Transliteration (Etymon)

krateō

Author

Chrysippus

Century

3 BC

Reference

fr. 896 = fr. 911

Edition

J. von Arnim, Stoicorum veterum fragmenta, vol. 2, Leipzig, 1903

Source

Galenus

Ref.

De placitis Hippocratis et Platonis III 5 (124), p. 295

Ed.

P.H. De Lacy, Galen. On the doctrines of Hippocrates and Plato [Corpus medicorum Graecorum vol. 5.4.1.2, pts. 1-2. Berlin: Akademie Verlag, 1978

Quotation

Τούτοις πᾶσι συμφώνως καὶ τοὔνομα τοῦτ’ ἔσχηκεν ἡ καρδία κατά τινα κράτησιν καὶ κυρείαν, ἀπὸ τοῦ ἐν αὐτῇ εἶναι τὸ κυριεῦον καὶ κρατοῦν τῆς ψυχῆς μέρος, ὡς ἂν κρατία λεγομένη

κῆρ + διά

Validation

No

Word-form

καρδία

Transliteration (Word)

kardia

Transliteration (Etymon)

kēr + dia

Author

Eustathius of Thessalonica

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Commentarii ad Homeri Iliadem 3, 887

Ed.

M. van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, Leiden, 1971-1987

Quotation

καρδία γὰρ κατά τινας ἡ διὰ τὸ κῆρ τρόπῳ ἀναστροφῆς οἱονεὶ κῆρ δία

κραδαίνω

Validation

No

Last modification

Sat, 06/05/2021 - 17:24

Word-form

καρδία

Transliteration (Word)

kardia

Transliteration (Etymon)

kradainō

Author

Soranus of Ephesus?

Century

1-2 AD

Source

Orion

Ref.

Etymologicum (excerpta e cod. regio 2610), p. 178

Ed.

G.H.K. Koës, Orionis Thebani etymologicon (ed. F.G. Sturz), Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 173-184

Quotation

Καρδία· διὰ τὸ κραδένεσθαι ἤγουν σείεσαι περὶ τότε

κάρα + δῖος

Validation

No

Word-form

καρδία

Transliteration (Word)

kardia

Transliteration (Etymon)

kara + dios

Author

Tzetzes

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Exegesis in Homeri Iliadem 1.44

Ed.

M. Papathomopoulos, Ἐξήγησις Ἰωάννου Γραμματικοῦ τοῦ Τζέτζου εἰς τὴν Ὁμήρου Ἰλιάδα, Athens: Academy of Athens, 2007

Quotation

κάρηνον· ἡ κεφαλή, οἱονεὶ κῆρ καὶ ψυχὴ ἡ ἄνω· ὡς τὸ καρδία, κάρα δῖα, ἢ κῆρ καὶ ψυχὴ δῖα