ἀκή + ἀνθέω

Validation

Yes

Last modification

Sun, 09/05/2021 - 10:10

Word-form

ἄκανθα

Transliteration (Word)

akantha

Transliteration (Etymon)

akē + antheō

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 296

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Ἄκανθα· ἀπὸ τοῦ τῇ ἀκῇ ἀνθεῖν, ὅ ἐστι τῇ ὀξύτητι

αἰκίζω + ἄνθος

Validation

Yes

Last modification

Wed, 08/18/2021 - 13:12

Word-form

ἄκανθα

Transliteration (Word)

akantha

Transliteration (Etymon)

aikizō + anthos

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, alpha, p. 176

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ἄκανθα· διὰ τὸ αἰκίζειν ἤγουν πλήττειν