ἄντομαι

Validation

No

Word-form

ἄντρον

Transliteration (Word)

antron

Transliteration (Etymon)

antomai

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, alpha 350

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2. Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761.

Quotation

ἄντρον: ἀνάτορόν τι ὄν, τὸ ἀνατετρημένον. ἢ παρὰ τὸ ἄνθος ἀνθηρόν ἄνθρον καὶ ἄντρον· λειμωνι<ά>δων γὰρ νυμφῶν ἐνδιαίτημα. ἢ παρὰ τὸ ἄντομαι, τὸ ἱκετεύω· ‘ἅζετο δ’ ἀντομένην Ἥραν’ (Ap. Rh. 3, 77) καὶ ‘ἀλλ’ ἀντόμεθα πρὸς Ζηνὸς Ὀλυμπίου’ (fr. trag. adesp. 145a; SH 1018)· ἐν ἄντροις γὰρ τοὺς θεοὺς ἱκέτευον, ἱερὰ τὰ σπήλαια ἡγούμενοι.

ἀνθηρός

Validation

No

Word-form

ἄντρον

Transliteration (Word)

antron

Transliteration (Etymon)

anthēros

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, alpha 350

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2. Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761.

Quotation

ἄντρον: ἀνάτορόν τι ὄν, τὸ ἀνατετρημένον. ἢ παρὰ τὸ ἄνθος ἀνθηρόν ἄνθρον καὶ ἄντρον· λειμωνι<ά>δων γὰρ νυμφῶν ἐνδιαίτημα. ἢ παρὰ τὸ ἄντομαι, τὸ ἱκετεύω· ‘ἅζετο δ’ ἀντομένην Ἥραν’ (Ap. Rh. 3, 77) καὶ ‘ἀλλ’ ἀντόμεθα πρὸς Ζηνὸς Ὀλυμπίου’ (fr. trag. adesp. 145a; SH 1018)· ἐν ἄντροις γὰρ τοὺς θεοὺς ἱκέτευον, ἱερὰ τὰ σπήλαια ἡγούμενοι.

ἀνατιτράω

Validation

No

Word-form

ἄντρον

Transliteration (Word)

antron

Transliteration (Etymon)

anatitraō

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, alpha 350

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2. Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761.

Quotation

ἄντρον: ἀνάτορόν τι ὄν, τὸ ἀνατετρημένον. ἢ παρὰ τὸ ἄνθος ἀνθηρόν ἄνθρον καὶ ἄντρον· λειμωνι<ά>δων γὰρ νυμφῶν ἐνδιαίτημα. ἢ παρὰ τὸ ἄντομαι, τὸ ἱκετεύω· ‘ἅζετο δ’ ἀντομένην Ἥραν’ (Ap. Rh. 3, 77) καὶ ‘ἀλλ’ ἀντόμεθα πρὸς Ζηνὸς Ὀλυμπίου’ (fr. trag. adesp. 145a; SH 1018)· ἐν ἄντροις γὰρ τοὺς θεοὺς ἱκέτευον, ἱερὰ τὰ σπήλαια ἡγούμενοι.