ἄνω

Validation

No

Word-form

ἀνία

Transliteration (Word)

ania

Transliteration (Etymon)

anō

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

De orthographia (epitome) p. 169

Ed.

J.A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 3, Oxford, 1836

Quotation

Ἀνία: Διὰ τοῦ ι· ἀπὸ τοῦ <'i>αἴνω, τὸ σημαῖνον τὸ θεραπεύω· ἡ γὰρ ἀνία ἐστέρηται τῆς θεραπείας· καὶ παρὰ τὸ ἰέναι τὸ σημαῖνον τὸ θεραπεύεσθαι· ἡ γὰρ ἀνία ἐμποδιστική ἐστιν τοῦ  προκόπτειν· καὶ παρὰ τὸ ἄνω, ἀνύω γέγονεν ἀνία, διανυστικὴ καὶ πρακτική

ἀ- + ἰαίνω

Validation

Yes

Last modification

Sat, 07/03/2021 - 09:39

Word-form

ἀνία

Transliteration (Word)

ania

Transliteration (Etymon)

a- + iainō

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, alpha 346

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2], Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761.

Quotation

ἀνία: ἡ λύπη· οἱονεὶ ἡ ἄνευ τοῦ ἰαίνειν οὖσα, ἡ μὴ ἰαίνουσα. Ἡρωδιανὸς δὲ (2, 289, 21) ἡ ἄνευ ἰάσεως

ἀ- + ἰάομαι

Validation

Yes

Last modification

Sat, 07/03/2021 - 09:31

Word-form

ἀνία

Transliteration (Word)

ania

Transliteration (Etymon)

a- + iaomai

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri pathôn, Lentz III/2, p. 289

Source

Epimerismi homerici

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, alpha 346

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2], Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761

Quotation

ἀνία: ἡ λύπη· οἱονεὶ ἡ ἄνευ τοῦ ἰαίνειν οὖσα, ἡ μὴ ἰαίνουσα. Ἡρωδιανὸς δὲ (2, 289, 21) ἡ ἄνευ ἰάσεως