Ἄρης

Validation

No

Word-form

ἄρειος

Transliteration (Word)

areios

Transliteration (Etymon)

Arēs

Author

Aristonicus

Century

1 BC - 1 AD

Source

Scholia vetera in Homeri Iliadem

Ref.

Schol. A Il. 17.211

Ed.

H. Erbse, Scholia Graeca in Homeri Iliadem (scholia vetera), vols. 1-5, 7, Berlin: De Gruyter, 1969-1988

Quotation

ἡ διπλῆ ὅτι ἐπιθετικῶς ἀπὸ τῆς Ἐνυοῦς πολεμικῆς οὔσης ὁ Ἄρης Ἐνυάλιος, ὡς καὶ Ἀρήϊός τις ἀπὸ τοῦ Ἄρεως·

ἀρείων

Validation

No

Word-form

ἄρειος

Transliteration (Word)

areios

Transliteration (Etymon)

areiōn

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 747

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Ἄμφιος (Ε 612)· λέγουσί τινες, ὅτι ὥσπερ ἀπὸ τοῦ Ἀκταίων γίνεται Ἀκταῖος καὶ ἀπὸ τοῦ πλείων πλεῖος καὶ ἀπὸ τοῦ ῥᾴων ῥᾷος καὶ ἀπὸ τοῦ ἀρείων ἀρεῖος, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἀπὸ τοῦ Ἀμφίων γίνεται Ἄμφιος