Ἄρης

Validation

No

Word-form

ἄριστος

Transliteration (Word)

aristos

Transliteration (Etymon)

Arēs

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 1176

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Ἄριστος· κυρίως ὁ ἐν τῷ πολέμῳ ἰσχυρός· παρὰ τὸν ἄρην, ἐξ οὗ παρώνυμον ἀριστεύς. καταχρηστικῶς δὲ καὶ ἐπὶ παντὸς προσήκοντος