Ἄρης

Validation

No

Word-form

ἀρείων

Transliteration (Word)

areiōn

Transliteration (Etymon)

Arēs

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, alpha 3

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2. Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761.

Quotation

ἄριστος (Β 5): παρὰ τὸ ἀρείων· τοῦτο παρὰ τὸ Ἄρης, ὃ σημαίνει τὸν πόλεμον, γίνεται συγκριτικὸν ἀρείων, ἄριστος· ἐξ οὗ ἄριστος κυρίως ὁ ἐν πολέμῳ ἀνδραγαθῶν, καταχρηστικῶς δὲ καὶ ὁ ἐν οἱῳδήποτε πράγματι

ἄρειος

Validation

No

Word-form

ἀρείων

Transliteration (Word)

areiōn

Transliteration (Etymon)

areios

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alhabetico traditi, alpha 263

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2. Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761.

Quotation

ἀρίστη: Ἄρης, ὁ πόλεμος, ἐξ οὗ κτητικὸν ἄρειος, ὡς Εὐριπίδης (HF 413 alibi), ἐξ οὗ συγκριτικὸν ἀρείων καὶ τὸ ὑπερθετικὸν ἄριστος, ὁ ἐν πολέμῳ μέγιστος