ἀσκελής + ἁφή

Validation

No

Word-form

ἀσκάλαφος

Transliteration (Word)

askalaphos

Transliteration (Etymon)

askelēs + haphē

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 1285

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 2, Athens: Parnassos Literary Society, 1992

Quotation

Ἀσκάλαφος· ὁ λίαν σκληρός· παρὰ τὸ ἀσκελὲς τῆς ἁφῆς (NB : the Et. Magnum has παρὰ τὸ ἀσκαλὲς)