κοῖλος

Validation

Yes

Last modification

Fri, 05/10/2024 - 00:30

Word-form

χολάδες

Transliteration (Word)

kholas

Transliteration (Etymon)

koilos

Author

bT Scholion Iliad

Century

6 AD

Source

Idem

Ref.

bT Scholion Il. 4.526

Ed.

H. Erbse, Scholia Graeca in Homeri Iliadem (scholia vetera), vols. 1-5, 7, Berlin: De Gruyter, 1969-1988

Quotation

χολάδες: τὰ ἔντερα, ἀπὸ τῆς κοιλότητος ἢ τοῦ κεχαλάσθαι, bT ὅθεν καὶ κῶλον. T οἱ δὲ τὰ ἔντερα, ἃ τὴν ξανθὴν ἔχει χολήν bT

χαλάω

Validation

Yes

Last modification

Fri, 05/10/2024 - 12:30

Word-form

χολάδες

Transliteration (Word)

kholas

Transliteration (Etymon)

khalaō

Author

Hesychius

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon, chi 603

Ed.

I.C. Cunningham and P.A. Hansen, Hesychii Alexandrini lexicon, Vol. IV [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) Band 11/4. Berlin - New York: De Gruyter, 2009]

Quotation

χολάδες· τὰ ἔντερα ἀπὸ τοῦ κεχαλάσθαι

χέω

Validation

Yes

Last modification

Fri, 05/10/2024 - 12:30

Word-form

χολάδες

Transliteration (Word)

kholas

Transliteration (Etymon)

kheō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, chi, p. 163

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Χολάδες. ἀπὸ τῆς χύσεως· ἢ διὰ τὸ κατὰ φύσιν δέχεσθαι τὸ χολῶδες ἀπὸ τοῦ ἥπατος. οὕτω Σωρανός

χολώδης

Validation

Yes

Last modification

Fri, 05/10/2024 - 12:32

Word-form

χολάδες

Transliteration (Word)

kholas

Transliteration (Etymon)

kholōdēs

Author

Soranus of Ephesus

Century

1-2 AD

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, chi, p. 163

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Χολάδες. ἀπὸ τῆς χύσεως· ἢ διὰ τὸ κατὰ φύσιν δέχεσθαι τὸ χολῶδες ἀπὸ τοῦ ἥπατος. οὕτω Σωρανός