ἄτερ + ὕπνος

Validation

Yes

Last modification

Fri, 07/01/2022 - 01:01

Word-form

ἄτερπνος

Transliteration (Word)

aterpnos

Transliteration (Etymon)

ater + hupnos

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 1349

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 2, Athens: Parnassos Literary Society, 1992

Quotation

Ἄτερπνος· οὕτως ὁ ἄγρυπνος παρὰ Ῥηγίνοις (Stes. fr. 74, Ibyc. fr. 47)· παρὰ τὸ ἄτερ καὶ τὸ ὕπνος γίνεται ἀτέρυπνος, ὁ χωρὶς ὕπνου ὤν, καὶ κατὰ συγκοπὴν τοῦ υ ἄτερπνος