ἀ- + ἄκος

Validation

Yes

Last modification

Sat, 07/03/2021 - 08:57

Word-form

ἀνάγκη

Transliteration (Word)

anankē

Transliteration (Etymon)

a- + akos

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 136

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

Quotation

ἀνάγκη, παρὰ τὸ ἄγω ἄγη καὶ ἀνάγκη, ἐπειδὴ τὸ ταῖς ἀγκάλαις κρατούμενον κατὰ δύναμιν ἀφυκτότερον κρατεῖται, ἢ παρὰ τὸ ἄκος, ὃ σημαίνει τὴν θεραπείαν, πρὸς ἣν ἄκος οὐκ ἔστιν εὑρεῖν

ἀγκάς

Validation

Yes

Last modification

Sun, 07/04/2021 - 18:08

Word-form

ἀνάγκη

Transliteration (Word)

anankē

Transliteration (Etymon)

ankas

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 136

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842.

Quotation

ἀνάγκη, παρὰ τὸ ἄγω ἄγη καὶ ἀνάγκη, ἐπειδὴ τὸ ταῖς ἀγκάλαις κρατούμενον κατὰ δύναμιν ἀφυκτότερον κρατεῖται, ἢ παρὰ τὸ ἄκος, ὃ σημαίνει τὴν θεραπείαν, πρὸς ἣν ἄκος οὐκ ἔστιν εὑρεῖν

ἀνάσσω

Validation

No

Word-form

ἀνάγκη

Transliteration (Word)

anankē

Transliteration (Etymon)

anassō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, alpha, p. 14

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ἀνάγκη· ἀνάσσω, ἀνάξω· ἀνάγκη πλεονασμῷ τοῦ γ

ἀνάγω

Validation

No

Word-form

ἀνάγκη

Transliteration (Word)

anankē

Transliteration (Etymon)

anagō

Author

Orion?

Century

5 AD

Source

Etym. Genuinum

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 783

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Ἀνάγκη· παρὰ τὸ ἀνάγω ἀνάγη καὶ πλεονασμῷ τοῦ κ ἀνάγκη· <***> ἡ πάντα κρατοῦσα. Ὠρίων

ἄναξ

Validation

No

Word-form

ἀνάγκη

Transliteration (Word)

anankē

Transliteration (Etymon)

anax

Author

Zenobios

Century

2 AD

Source

Etym. Genuinum

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 799

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Ἀναγκάζω· ἀπὸ τοῦ ἄναξ ἄνακος, ἐξ οὗ τὸ ἄνακτος, γέγονεν ἀνάκη καὶ ἀνάγκη· καὶ ὡς ἀπὸ τοῦ σπουδή σπουδάζω καὶ ἀπὸ τοῦ αὐγή αὐγάζω, οὕτως καὶ ἀπὸ τοῦ ἀνάγκη ἀναγκάζω. οὕτως Ζηνόβιος