ἐγκατέχω

Validation

No

Last modification

Tue, 05/14/2024 - 11:35

Word-form

ἔγκατα

Transliteration (Word)

enkata

Transliteration (Etymon)

enkatekhō

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 175

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

Quotation

Ἔγκατα, παρὰ τὸ ἔνδοθεν κατέχειν τὴν τροφήν

ἔγκειμαι

Validation

No

Word-form

ἔγκατα

Transliteration (Word)

enkata

Transliteration (Etymon)

enkeimai

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 310

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford 1848

Quotation

Ἔγκατα: Τὰ ἔντερα· ἀπὸ τοῦ ἐγκατέχειν τὴν  τροφήν· λέγει δὲ τὸ ἧπαρ, καὶ τὸν σπλῆνα, καὶ τὰ περὶ τὸν πνεύμονα. Ἔντερον δὲ, οὐκ ἔγκατον. Τὸ δὲ ἔντερον, οἷον ἕτερον καὶ οὐχ ὅμοιον· ἢ παρὰ τὸ ἐντὸς κεῖσθαι τῶν μελῶν