ἁφή

Validation

Yes

Last modification

Sat, 07/10/2021 - 22:48

Word-form

ἁπαλόν

Transliteration (Word)

hapalos

Transliteration (Etymon)

haphē

Author

Porphyrius

Century

3 AD

Source

Idem

Ref.

Quaestionum Homericarum ad Iliadem pertinentium reliquiae, 4, 434

Ed.

H. Schrader, Porphyrii quaestionum Homericarum ad Iliadem pertinentium reliquiae, Leipzig: Teubner

Quotation

τὸ ἔλαιον δὲ ἐπὶ πολὺ διαμένει καὶ ἀνυγραίνει τὸ δεξάμενον μαλακώτερόν τε ποιεῖ πρὸς ἁφὴν τὸ φύσει ἁπαλόν