ἀ- + χάω

Validation

Yes

Last modification

Tue, 11/16/2021 - 07:25

Word-form

ἄχος

Transliteration (Word)

akhos

Transliteration (Etymon)

a- + khaō

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym Magnum, Kallierges, p. 182

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford, 1848

Quotation

Ἄχος: Ἡ λύπη. Ἐκ τοῦ χῶ τοῦ δηλοῦντος τὸ διαχεῖσθαι, (ἐξ οὗ καὶ τὸ χαίρω) γίνεται ἄχω, παρὰ τὸ μὴ διαχεῖσθαι, ἀλλὰ συνέχεσθαι τὴν ψυχὴν ὑπὸ λύπης· ὅθεν καὶ τὸ χαίρειν εἴρηται παρὰ τὸ διαχεῖσθαι τὴν ψυχὴν ὑπὸ τῆς ἡδονῆς. Ἢ παρὰ τὸ ἔχω, κατὰ ἀντίφρασιν, ὃ οὐ θέλει τὶς ἔχειν. Ἢ χῶ τὸ χωρῶ, χός· μετὰ τοῦ στερητικοῦ, ἄχος, τὸ μὴ χωρούμενον διὰ τὴν λύπην. Ἢ χῶ, τὸ χέω, μετὰ τοῦ στερητικοῦ, ἄχος, τὸ μὴ χεόμενον. Ἢ παρὰ τὸ ἔχω

ἀ- + ἔχω

Validation

Yes

Word-form

ἄχος

Transliteration (Word)

akhos

Transliteration (Etymon)

a- + ekhō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, alpha, p. 4

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ἄχος, παρὰ τὸ μὴ διαχεῖσθαι, ἀλλὰ συνέχεσθαι τὴν ψυχὴν ἐν τῇ λύπῃ· ὅθεν τὸ χαίρειν εἴρηται, παρὰ τὸ διαχεῖσθαι ὑπὸ τῆς χαρᾶς. ἢ ὃ μὴ ἐθέλει τις ἔχειν. ἔχει αὐτὸς ἄχος

ἀ- + χέω

Validation

Yes

Last modification

Tue, 11/16/2021 - 07:20

Word-form

ἄχος

Transliteration (Word)

akhos

Transliteration (Etymon)

a- + kheō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 57

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2], Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Etym. Genuinum

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 1523

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

ἄχος· ἡ λύπη. παρὰ τὸ μὴ διαχεῖσθαι, ἀλλὰ συνέχεσθαι τὴν ψυχήν· ὅθεν καὶ τὸ χαίρειν εἴρηται παρὰ τὸ διαχεῖσθαι ὑπὸ τῆς ἡδονῆς