χείρ + ἄγω

Validation

Yes

Word-form

χορηγός

Transliteration (Word)

khorēgos

Transliteration (Etymon)

kheir + agō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, chi, p. 568

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Χορηγός, δότης, παρὰ τὸ χεὶρ χερὸς καὶ τὸ ἄγω γίνεται χερηγός· καὶ τροπῇ τοῦ ε εἰς ο, χορηγὸς, ὁ διὰ χειρὸς ἄγων