κορός

Validation

Yes

Word-form

χορός

Transliteration (Word)

khoros

Transliteration (Etymon)

koros

Author

Scholia in Batrachomyomachiam

Source

Idem

Ref.

Scholia in Batrachomyomachiam 1.52

Ed.

A. Ludwich, Die Homerische Batrachomachia des Karers Pigres: nebst Scholien und Paraphrase, Leipzig, 1896

Quotation

χορὸς σημαίνει δύο· χορὸς ὁ τοῦ κύκλου. καὶ ἐτυμολογεῖται ἀπὸ τοῦ τὴν χεῖρα ὀρέγειν καὶ παρέχειν· ἢ παρὰ τὸ χαρά· ἤ, ὃ καὶ κρεῖττον, παρὰ τὸ κόρος ἡ χορτασία γίνεται χορός κατὰ τροπὴν τοῦ κ εἰς χ, μεταπεσόντος καὶ τοῦ τόνου· κορεσθέντες γὰρ οἱ ἄνθρωποι ἀνίστανται εἰς τὸ παίζειν καὶ χορεύειν. καὶ χορὸς τὸ πλῆθος

χείρ

Validation

Yes

Word-form

χορός

Transliteration (Word)

khoros

Transliteration (Etymon)

kheir

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 188

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

Quotation

Χορός παρὰ τὸ χαίρω, χαρὸς καὶ χορὸς, ἢ παρὰ χεὶρ χερός

ὀρχέομαι

Validation

No

Word-form

χορός

Transliteration (Word)

khoros

Transliteration (Etymon)

orkheomai

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, omicron, p. 114

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Ὀρχήσασθαι. παρὰ τὸ ὀρέγειν καὶ ἐκτείνειν τὰς χεῖρας. ἢ παρὰ τοὺς ὄρχους, ἐν οἷς ἐχόρευον, καὶ ὁ χορὸς, ὀρχός τις ἐστὶ, κατὰ μετάθεσιν στοιχείου

χῶρος

Validation

Yes

Word-form

χορός

Transliteration (Word)

khoros

Transliteration (Etymon)

khōros

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 207

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2], Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, chi, p. 165

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

χορός· παρὰ τὸ χῶ, τὸ χωρῶ. ἐπὶ τοῦ τόπου. Ὅμηρος (θ 260)· „λείηναν δὲ χορόν“. καὶ μετωνυμικῶς ἐπὶ τῶν συνελθόντων εἴρηται χορός, ἀπὸ τοῦ περιέχοντος τὸ περιεχόμενον