ἔπειμι

Validation

Yes

Word-form

ὀπός

Transliteration (Word)

opos

Transliteration (Etymon)

epeimi

Author

Apollonius Soph.

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon, omicron, p. 122

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae Lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

ὀπός τὸ τῶν δένδρων δάκρυον· ὅθεν καὶ σμύρνα καὶ λίβανος οὕτως λέγεται. ἀπὸ δὲ τούτου καὶ ἡ ὀπώρα λέγεται, ὅτι ὀπὸς αὐτὴν ὠρεῖ, τουτέστι φυλάσσει. οὐκ ἀπιθάνως μὲν οὖν· τὸ γὰρ καθολικὸν τοιοῦτόν ἐστιν· ἐπὸς γάρ ἐστιν ἀπὸ τοῦ ἐπεῖναι κατὰ τὴν ἀποτομήν