ἅμα + εἶμι

Validation

No

Word-form

ἀμησάμενοι

Transliteration (Word)

amaō

Transliteration (Etymon)

hama + eimi

Author

Lexicon αἱμωδεῖν

Source

Idem

Ref.

Lexicon αἱμωδεῖν, sigma 2

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2] Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761

Quotation

συναμησάμενος (Procop. De bell. 1,4,8): σωρεύσας, συνάξας ἢ θερίσας. καὶ ἀμησάμενοι: τεμόντες, συναγαγόντες ἢ ἐπαντλησάμενοι· ἀπὸ τοῦ ἀμῶ ἀμήσω· τοῦτο παρὰ τὸ ἅμα καὶ τὸ ἔω, τὸ πορεύομαι

ἅμα

Validation

Yes

Last modification

Sat, 07/10/2021 - 22:31

Word-form

ἀμήσατο

Transliteration (Word)

amaō

Transliteration (Etymon)

hama

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, alpha, p. 9

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Ἄμη, τὸ σκαφεῖον· παρὰ τὸ ἀθροῖσαι καὶ ἐπισπᾶν· ἔνθεν καὶ τὸ ἀμήσατο παρὰ τῷ Ποιητῇ ἐπὶ τοῦ θερίζειν, παρὰ τὸ ὁμοῦ ἐπισπᾶν