εἴρω2

Validation

Yes

Word-form

γέρον

Transliteration (Word)

gerōn

Transliteration (Etymon)

eirō

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi Homerici in Iliadem 1.26

Ed.

A. Dyck, Epimerismi homerici, pars prior epimerismos continens qui ad Iliadis librum A pertinent, Berlin 1983

Quotation

γέρον: κλητικὴ διὰ τοῦ ο. | γέγονε δὲ παρὰ τὸ εἴρω, ὃ σημαίνει τὸ λέγω· γίνεται ἐξ αὐτοῦ ἔρων καὶ πλεονασμῷ τοῦ γ γέρων, ὡς ῥέα, γρέα. καὶ ὁ ποιητής· ‘ἀλλ’ ἀγορηταὶ | ἐσθλοί’ (Γ 150–51). ἢ παρὰ τὸ γέρας, τὸ σημαῖνον τὴν τιμήν· τιμῶμεν γὰρ τοὺς γέροντας. ἢ παρὰ τὸ εἰς γῆν ὁρᾶν, διὰ τὸ κεκυφέναι. ἢ παρὰ τὸ εἰς γῆν ἔρ<χ>εσθαι. παρὰ τὸ ῥέω, τὸ φθείρω· οὐδὲν γὰρ ἰσχνότερον γήρως

γέρας

Validation

Yes

Word-form

γέρον

Transliteration (Word)

gerōn

Transliteration (Etymon)

geras

Author

Epimerismi homerici

Source

Idem

Ref.

Epimerismi Homerici in Iliadem 1.26

Ed.

A. Dyck, Epimerismi homerici, pars prior epimerismos continens qui ad Iliadis librum A pertinent, Berlin 1983

Quotation

γέρον: κλητικὴ διὰ τοῦ ο. | γέγονε δὲ παρὰ τὸ εἴρω, ὃ σημαίνει τὸ λέγω· γίνεται ἐξ αὐτοῦ ἔρων καὶ πλεονασμῷ τοῦ γ γέρων, ὡς ῥέα, γρέα. καὶ ὁ ποιητής· ‘ἀλλ’ ἀγορηταὶ | ἐσθλοί’ (Γ 150–51). ἢ παρὰ τὸ γέρας, τὸ σημαῖνον τὴν τιμήν· τιμῶμεν γὰρ τοὺς γέροντας. ἢ παρὰ τὸ εἰς γῆν ὁρᾶν, διὰ τὸ κεκυφέναι. ἢ παρὰ τὸ εἰς γῆν ἔρ<χ>εσθαι. ἢ παρὰ τὸ ῥέω, τὸ φθείρω· οὐδὲν γὰρ ἰσχνότερον γήρως

γῆ + ἐράω

Validation

Yes

Word-form

γέροντας

Transliteration (Word)

gerōn

Transliteration (Etymon)

gē + eraō

Author

Stephanus of Athens

Century

6/7 AD

Source

Idem

Ref.

In Hippocratis aphorismos commentaria i-ii, I.22

Ed.

L.G. Westerink, Stephanus of Athens: Commentary on Hippocrates' aphorisms, sections I-II [Corpus medicorum Graecorum XI 1.3.1. Berlin: Akademie Verlag, 1985

Quotation

Ἰστέον δὲ καὶ τοῦτο, ὅτι γέροντας ἐνταῦθα οὐ τοὺς ἐσχατογήρους λέγει, οἵ γε δὴ καὶ κυφογέροντες ἐπιλέγονται, ἢ παρὰ τὸ γῆς ἐρᾶν κυρίως οὕτω λεγόμενοι γέροντες πλησίον ὄντος αὐτοῖς τοῦ θανάτου ἢ παρὰ τὸ τὴν γῆν ὁρᾶν, τῷ κεκυφέναι καὶ πρὸς αὐτὴν νενευκότας περιπατεῖν

γῆ + ὁράω

Validation

Yes

Word-form

γέροντας

Transliteration (Word)

gerōn

Transliteration (Etymon)

gē + horaō

Author

Stephanus of Athens

Century

6/7 AD

Source

Idem

Ref.

In Hippocratis aphorismos commentaria i-ii, I.22

Ed.

L.G. Westerink, Stephanus of Athens: Commentary on Hippocrates' aphorisms, sections I-II [Corpus medicorum Graecorum XI 1.3.1. Berlin: Akademie Verlag, 1985

Quotation

Ἰστέον δὲ καὶ τοῦτο, ὅτι γέροντας ἐνταῦθα οὐ τοὺς ἐσχατογήρους λέγει, οἵ γε δὴ καὶ κυφογέροντες ἐπιλέγονται, ἢ παρὰ τὸ γῆς ἐρᾶν κυρίως οὕτω λεγόμενοι γέροντες πλησίον ὄντος αὐτοῖς τοῦ θανάτου ἢ παρὰ τὸ τὴν γῆν ὁρᾶν, τῷ κεκυφέναι καὶ πρὸς αὐτὴν νενευκότας περιπατεῖν

γεηρός

Validation

Yes

Word-form

γέροντες

Transliteration (Word)

gerōn

Transliteration (Etymon)

geēros

Author

Plutarch

Century

1-2 AD

Source

Idem

Ref.

Quaestiones convivales 650c

Ed.

C. Hubert, Plutarchi moralia, vol. 4, Leipzig: Teubner, 1938 (repr. 1971)

Quotation

οἱ δὲ γέροντες ὅτι μέν εἰσιν ἐνδεεῖς ἰκμάδος οἰκείας, τοὔνομά μοι δοκεῖ φράζειν πρῶτον· οὐ γὰρ ὡς ῥέοντες εἰς γῆν, ἀλλ᾽ ὡς γεώδεις καὶ γεηροί τινες ἤδη γινόμενοι τὴν ἕξιν οὕτω προσαγορεύονται.

γῆ + ῥέω

Validation

Yes

Word-form

γέροντες

Transliteration (Word)

gerōn

Transliteration (Etymon)

gē + rheō

Author

Plutarchus

Century

1-2 AD

Source

Idem

Ref.

Quaestiones convivales 650c

Ed.

C. Hubert, Plutarchi moralia, vol. 4, Leipzig: Teubner, 1938 (repr. 1971)

Quotation

οἱ δὲ γέροντες ὅτι μέν εἰσιν ἐνδεεῖς ἰκμάδος οἰκείας, τοὔνομά μοι δοκεῖ φράζειν πρῶτον· οὐ γὰρ ὡς ῥέοντες εἰς γῆν, ἀλλ᾽ ὡς γεώδεις καὶ γεηροί τινες ἤδη γινόμενοι τὴν ἕξιν οὕτω προσαγορεύονται.

γῆρας

Validation

Yes

Word-form

γέρων

Transliteration (Word)

gerōn

Transliteration (Etymon)

geras

Author

D Scholia Iliad

Century

1 AD?

Source

Idem

Ref.

D Scholion Il. 9.400

Ed.

H. van Thiel, Scholia D in Iliadem, online edition 2014

Quotation

Γέρων. Εἴρηται ἤτοι παρὰ τὸ περὶ τὸ γῆρας εἶναι, ἵν’ ᾖ παρώνυμον τὸ ὄνομα. Ἢ, παρὰ τὸ ἕτοιμον ἤδη εἰς τιμήν. Ἢ, ὁ εἰς γῆν ὁρῶν, ὁ ἐγγὺς τοῦ θανάτου

ἔρρω

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/25/2022 - 16:05

Word-form

γέρων

Transliteration (Word)

gerōn

Transliteration (Etymon)

errō

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, gamma 3

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2] Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761

Quotation

Γέρων· […] γίνεται παρὰ τὸ ἔρρω, τὸ φθείρω, ἔρρων καὶ γέρων· ὁ μετὰ φθορᾶς εἰς τὸν Ἅιδην πορευόμενος. ἢ παρὰ τὸ εἴρω, τὸ λέγω· λεκτικοὶ γὰρ οἱ γέροντες, καὶ Ὅμηρος· ‘ἀλλ’ ἀγορηταὶ | ἐσθλοί’ (Γ 150-51). ἢ παρὰ τὸ γέρας, ὃ σημαίνει τὴν τιμήν· ἢ παρὰ τὸ εἰς γῆν ὁρᾶν