γῆ + ῥέω

Validation

Yes

Word-form

γῆρας

Transliteration (Word)

gēras

Transliteration (Etymon)

gē + rheō

Author

Anonym

Century

5/6?

Source

Idem

Ref.

De astrologia dialogus p. 15

Ed.

W. Kroll and P. Viereck, Anonymi christiani Hermippus De astrologia dialogus [Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana (BT). Leipzig: Teubner, 1895]: 1-71

Quotation

καὶ γῆρας τοῦτο τοῦ χρόνου καλῶς ὠνόμασται, ῥεῦσις οἷον πρὸς γῆν

*γῶ

Validation

Yes

Word-form

γῆρας

Transliteration (Word)

gēras

Transliteration (Etymon)

*gō

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici Iliad 1, 29c

Ed.

A. Dyck, Epimerismi homerici, pars prior epimerismos continens qui ad Iliadis librum A pertinent, Berlin 1983

Quotation

γῆρας: ἀπὸ τοῦ ῥέω, τὸ φθείρω, καὶ ὑπερθέσει τοῦ ε, ἔρω, ἡ μετοχὴ ἔρων καὶ προσθέσει τοῦ γ, γέρων, καὶ ἐξ αὐτοῦ γέρας καὶ Ἰωνικῶς γῆρας. ἢ παρὰ τὸ γῶ, τὸ χωρῶ, πρὸς ὃ πάντες χωροῦμεν. | ἢ παρὰ τὸ γῆ, γῆρας· τοῦτο ἀπὸ τοῦ εἰς γῆν ὁρᾶν

γῆ + ἐράω

Validation

Yes

Word-form

γῆρας

Transliteration (Word)

gēras

Transliteration (Etymon)

gē + eraō

Author

Isidore of Pelusium

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Letter 1522, l. 6

Ed.

P. Évieux, Isidore de Péluse. Lettres, Tome II: Lettres 1414-1700 [Sources chrétiennes 454. Paris: Éditions du Cerf, 2000]: 16-468.

Quotation

τὸ γὰρ γῆρας εἴρηται παρὰ τὸ γῆς ἐρᾶν

γῆ + ὁράω

Validation

Yes

Word-form

γῆρας

Transliteration (Word)

gēras

Transliteration (Etymon)

gē + horaō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (excerpta e cod. Darmstadino 2773), gamma, p. 613

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

γῆρας, παρὰ τὸ γέρας τὴν τιμήν· γῆρας γὰρ, αἰνέσιμον ἄνδρα τίθησι· τινὲς δὲ παρὰ τὸ γῆν νεύειν· ἢ ὁρᾶν

γέρας

Validation

Yes

Word-form

γῆρας

Transliteration (Word)

gēras

Transliteration (Etymon)

geras

Author

Philo Judaeus

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Quis rerum divinarum heres sit 291

Ed.

P. Wendland, Philonis Alexandrini opera quae supersunt, vol. 3, Berlin: Reimer, 1898 (repr. Berlin: De Gruyter, 1962): 1-71

Quotation

ἵνα […] εὐβουλίαν καὶ σταθερότητα ψυχῆς ἰδόντες τὸ γέρως ἀδελφὸν καὶ παρώνυμον καλὸν γῆρας ἐπιφημίσωμέν τε καὶ μαρτυρήσωμεν