λύω + ὤψ

Validation

Yes

Word-form

λύπη

Transliteration (Word)

lupē

Transliteration (Etymon)

luō + ōps

Author

Soranus of Ephesus

Century

1-2 AD

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, lambda, p. 92

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Λύπη: Παρὰ τὸ λύειν εἰς δάκρυα τοὺς ὦπας, λυώπη τὶς οὖσα· ἢ διὰ τὸ λυμαίνεσθαι δι’ αὐτῶν τοὺς ὦπας. Οὕτω Σωρανός· ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς παρὰ τὸ λύω, λύη καὶ  λύπη