ἀλάομαι

Validation

Yes

Word-form

ἀλαός

Transliteration (Word)

alaos

Transliteration (Etymon)

alaomai

Author

Apollonius Soph.

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon homericum, p. 21

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

ἀλαός τυφλός· “καί κ’ ἀλαὸς τόδε ξεῖνε διακρίνειε τὸ σῆμα.” εἴρηται δὲ κατὰ τὸ ἀλᾶσθαι τὴν πορείαν, οὐχ ὡς ἔνιοι, παρὰ τὸ μὴ λάειν, ὅ ἐστι βλέπειν

ἀ + λάω1

Validation

Yes

Last modification

Tue, 08/24/2021 - 11:40

Word-form

ἀλαός

Transliteration (Word)

alaos

Transliteration (Etymon)

a- + laō1

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 428

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, alpha, p. 21

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

ἀλαός· ὁ τυφλός, κατὰ στέρησιν τοῦ λάειν ἢ βλέπειν. παρ’ Ὁμήρῳ (τ 230)· „λάε νεβρὸν ἀπάγχων“.