φαγεῖν

Validation

Yes

Word-form

φηγός

Transliteration (Word)

phēgos

Transliteration (Etymon)

phagein

Author

Apion

Century

1 BC - 1 AD

Reference

Fr. 146

Edition

S. Neitzel, Die Fragmente des Grammatikers Dionysios Thrax. Die Fragmente der Grammatiker Tyrannion und Diokles. Apions Glossai Homerikai, Berlin, 1977

Source

Apollonius Sophista

Ref.

Lexicon homericum p. 162

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

φηγός· ἡ δρῦς ... ὁ δὲ ᾿Απίων ἐτυμολογῶν παρὰ τὸ φαγεῖν φαίνεται, ἐπεὶ πρὸ τῆς εὑρέσεως τῶν Δημητριακῶν καρπῶν ἐβαλανοφάγουν