θείνω

Validation

Yes

Word-form

θίς

Transliteration (Word)

this

Transliteration (Etymon)

theinō

Author

Aristarchus

Century

2 BC

Source

Etym. Gudianum Additamenta

Ref.

Etym. Gudianum Additamenta, alpha, p. 77

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig, 1:1909; 2:1920

Quotation

τὸ δὲ θίς καὶ ῥίς ὁ Ἀρίσταρχος διὰ τῆς ει διφθόγγου ἀξιοῖ γράφεσθαι καὶ ἀκολουθῶν τῇ ἐτυμολογίᾳ ἔλεγεν, ὅτι τὸ θείς παρὰ τὸ θείνεσθαί ἐστι, καὶ γὰρ ἐν τῷ αἰγιαλῷ θείνονται καὶ τύπτονται τὰ κύματα· ἢ παρὰ τὸ θέειν, καὶ γὰρ ἐν τῷ αἰγιαλῷ τρέχει τὰ κύματα. τὸ δὲ ῥ<ε>ίς παρὰ τὸ ῥεῖν γέγονε, καὶ γὰρ ἐκ τῆς ῥινός ῥέουσι καὶ κατέρχονται τὰ περιττώματα τῆς κεφαλῆς. ἀκολουθῶν οὖν ταύτῃ τῇ ἐτυμολογίᾳ εἴρηκεν αὐτὰ διὰ τῆς ει διφθόγγου. ἡ δὲ παράδοσις οἶδεν αὐτὰ διὰ τοῦ ι

θέω

Validation

Yes

Word-form

θίς

Transliteration (Word)

this

Transliteration (Etymon)

theō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, theta, p. 73

Ed.

F.G. Sturz, Orionis Thebani Etymologicum, Leipzig 1820

Quotation

Θίς, ὁ αἰγιαλός. παρὰ τὸ θέω· ὁ παραθέων τῇ θαλάσσῃ

τίθημι

Validation

Yes

Word-form

θίς

Transliteration (Word)

this

Transliteration (Etymon)

tithēmi

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 104

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, theta, p. 73

Ed.

F.G. Sturz, Orionis Thebani Etymologicum, Leipzig 1820

Quotation

θίς· ὁ σωρός. παρὰ τὸ θῶ, τὸ τιθῶ, θίς· ἐφ’ οὗ συνέβη θεῖναι