ἀγαπάω + θεός

Validation

Yes

Word-form

ἀγαθόν

Transliteration (Word)

agathos

Transliteration (Etymon)

agapaō + theos

Century

2 AD

Source

Eudemus

Ref.

On Rhetorical language 2a, 17

Ed.

B. Niese, "Excerpta ex Eudemi codice Parisino n. 2635," Philologus suppl. 15 (1922): 145-160

Quotation

ἀγαθόν: τὸ ἄγαν θείων (?). ἢ τὸ ἀγαπᾶν τὸν θεόν

ἄγαν + θέω

Validation

Yes

Word-form

ἀγαθόν

Transliteration (Word)

agathos

Transliteration (Etymon)

agan + theō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, alpha, p. 1

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

<Ἀγαθόν> παρὰ τὸ ἄγαν θεῖν ἡμᾶς εἰς αὐτὸ, οἷον ἐφ' ᾧ ἄγαν θέομεν. ἔνθεν οὐ λέγομεν ἀγαθώτερος, οὔτε ἀγαθώτατος, ὡς ἐγκειμένου ἐπιτατικοῦ μορίου τοῦ ἄγαν, ἵνα μὴ γένωνται ἐν αὐτῷ δύο ἐπιτάσεις, ἀπό τε τοῦ ἄγαν, καὶ τῆς παραγωγῆς τῆς διὰ τοῦ <τερος>, ἀλλὰ ῥητέον, μᾶλλον ἀγαθὸς τοῦδε ὅδε

ἀγαστός

Validation

Yes

Word-form

ἀγαθός

Transliteration (Word)

agathos

Transliteration (Etymon)

agastos

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri pathōn, Lentz III/2

Edition

A. Lentz, Grammatici Graeci III/2, p. 300, 17-21

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, alpha, p. 29

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820

Quotation

ἀγαθός: παρὰ τὸ ἀγῶ τὸ θαυμάζω, οὗ παραγωγὸν ἄγημι, ὅθεν ἄγαμαι παθητικόν· παρὰ δὲ τὸ ἀγῶ ἀγάζω γίνεται, ὡς σκεδῶ σκεδάζω· ἀφ’ οὗ ὄνομα ῥηματικὸν ἀγαστός καὶ ἀποβολῇ τοῦ σ καὶ τροπῇ τοῦ τ εἰς θ ἀγαθός ὡς ἐπὶ τοῦ κρεμῶ κρεμάστρα κρεμάθρα. οὕτως Ἡρωδιανός.

ἄγαν + θεῖος

Validation

Yes

Word-form

ἀγαθός

Transliteration (Word)

agathos

Transliteration (Etymon)

agan + theios

Author

Philoxenus

Century

I BC

Reference

Fr. 415

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2], Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, alpha, p. 29

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

<ἀγαθός>· ... ὁ δὲ Φιλόξενός φησι σύνθετον αὐτὸ παρὰ τὸ ἄγαν καὶ θεῖος καὶ συνθέσει καὶ συγκοπῇ ἀγαθός· ὅθεν οὐ λέγεται ἀγαθώτερος <οὔτε ἀγαθώτατος>, ἵνα μὴ ὦσιν ὡς δύο ἐπιτάσεις, ἀπὸ τοῦ ἄγαν καὶ τῆς συγκριτικῆς παραγωγῆς