πρόσειμι

Validation

Yes

Last modification

Tue, 11/16/2021 - 08:40

Word-form

πόσις

Transliteration (Word)

posis (ho)

Transliteration (Etymon)

proseimi

Author

Scholia in Sophoclem

Century

varia

Source

Idem

Ref.

Scholia vetera in Sophoclis Trachinias 550

Ed.

G. A. Xenis, Scholia vetera in Sophoclis Trachinias [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) Band 13. Berlin - New York: De Gruyter, 2010]

Quotation

πόσις: πρόσις τις ὢν παρὰ τὸ προσιέναι

πόσις (ἡ)

Validation

Yes

Last modification

Tue, 11/16/2021 - 08:40

Word-form

πόσις

Transliteration (Word)

posis (ho)

Transliteration (Etymon)

posis (hē)

Author

Heraclides Ponticus the Younger

Century

1 AD

Source

Etym. Genuinum

Ref.

Etym. Genuinum, pi

Ed.

A. Dyck, "New light on Greek authors from grammatical texts", Museum Helveticum 46, 1989, p. 6

Quotation

Et. Gen. (AB): πόσις· παρὰ τὴν τοῦ ὕδατος φύσιν, ἐπειδή μιγνύμενον τῇ γῇ γεννητικὸν (Β: om. Α) γίνεται τῶν φυτῶν καί σπερμάτων· οὕτως καὶ (A: om. Β) ὁ άνὴρ μιγνύμενος τῇ γυναικὶ αἴτιος (Β: -ον Α) γίνεται τῆς τοῦ παιδὸς (τοῦ π. Α: παιδῶν Β) γεννήσεως· οὕτως Ἡρακλείδης.