ἐν + ἄρα + γίγνομαι

Validation

Yes

Word-form

ἐναργές

Transliteration (Word)

enargēs

Transliteration (Etymon)

en + ara + gignomai

Author

Scholia vetera in Euripidem

Source

Idem

Ref.

Schol. vet. in Orestem 730

Ed.

Schwartz, Scholia in Euripidem, Berlin, 1887 (repr. 1966)

Quotation

Τὸ σαφῶς καὶ τὸ ἐναργῶς διαφέρουσι κἂν δοκῶσιν εἶναι ταὐτά. ἐναργὲς γὰρ λέγεται ὃ ὀφθαλμοὶ ὁρῶσι, σαφὲς δὲ ὅπερ χεῖρ ἐπαφᾶται. [...] ἐτυμολογεῖται δὲ τὸ σαφές παρὰ τὸ κρατεῖσθαι τῇ σῇ ἁφῇ, τὸ δὲ ἐναργές παρὰ τὴν ἐν πρόθεσιν καὶ τὸν ἄρα συλλογιστικὸν σύνδεσμον καὶ τὸ γίνεσθαι

ἐν + ἀργός

Validation

Yes

Word-form

ἐναργέστατος

Transliteration (Word)

enargēs

Transliteration (Etymon)

en + argos

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum Additamenta, epsilon, p. 467

Ed.

E. de Stefani, Etymologicum Gudianum 1, Leipzig, 1909

Quotation

Ἐναργέστατος· καὶ ἐναργῶς, τὸ φανερῶς· παρὰ τὸ ἀργός τὸ σημαῖνον τὸ<ν> λευκόν καὶ ⟦κα⟧θαρόν, ἐξ οὗ καὶ φανερόν, γίνεται ἐναργής μετὰ τῆς ἔν προθέσεως, καὶ ἐναργῶς ἐπίρρημα· ἐκ τούτου καὶ ἐνάργεια, ἡ φανε⟦ρότης⟧.