εἷς + ἵκω

Validation

Yes

Word-form

νίκη

Transliteration (Word)

nikē

Transliteration (Etymon)

heis + hikō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, nu, p. 409

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 229-584

Quotation

Νίκη, παρὰ τὸ ἑνὶ δοτικὴν, καὶ ἵκω τὸ σημαῖνον τὸ παραγίνομαι, γέγονε ἑνιΐκη, καὶ κατὰ κράσιν τῶν δύο ιι, εἰς ἰῶτα μακρὸν ἑνίκη· καὶ νίκη ἀποβολῇ τοῦ ε

εἷς + εἴκω2

Validation

Yes

Word-form

νίκην

Transliteration (Word)

nikē

Transliteration (Etymon)

heis + eikō

Author

Herodian

Century

2 AD

Source

Idem

Ref.

Peri orthographias, Lentz III/2, p. 556

Ed.

A, Lentz, Grammatici graeci III/1, Leipzig, Teubner 1867

Quotation

νίκη: παρὰ τὴν ἑνί δοτικὴν καὶ εἴκω τὸ ὑποχωρῶ γίνεται ἑνιείκη καὶ κατὰ ἀποβολὴν τῶν δύο εε καὶ κράσει τῶν δύο ιι γίνεται νίκη οἱονεὶ ἡ ἑνὶ ὑποχωροῦσα, ὡς καὶ ὁ ποιητὴς δηλοῖ λέγων «ἑτεραλκέα νίκην» τὴν ἑτεροκλινῆ. τινὲς δὲ σχηματίζουσιν οὕτως. παρὰ τὸ νη στερητικὸν καὶ τὸ εἴκω τὸ ὑποχωρῶ οἱονεὶ ὁ μηδενὶ ὑποχωρῶν. κακῶς δὲ λέγουσιν. ἀντίκειται γὰρ αὐτῷ ἡ γραφή

νη- + εἴκω2

Validation

Yes

Word-form

νίκην

Transliteration (Word)

nikē

Transliteration (Etymon)

nē- + eikō

Author

Plutarch

Century

1-2 AD

Source

Idem

Ref.

Quaestiones convivales 723b

Ed.

C. Hubert, Plutarchi moralia, vol. 4, Leipzig: Teubner, 1938 (repr. 1971)

Quotation

φάσκοντες αὐτήν τε τὴν ‘νίκην’ παρὰ τὸ μὴ εἶκον ὠνομάσθαι·