βαίνω + αἷμα

Validation

Yes

Last modification

Sat, 07/31/2021 - 14:22

Word-form

βωμός

Transliteration (Word)

bōmos

Transliteration (Etymon)

bainō + haima

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (excepta e codice regio 2610), beta p. 176

Ed.

G.H.K. Koës, Orionis Thebani etymologicon (ed. F.G. Sturz), Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973)

Quotation

Βωμός· διὰ τὸ βαίνειν τὸ αἷμα ἐν αὐτῷ

βαίνω

Validation

Yes

Last modification

Sat, 07/31/2021 - 14:25

Word-form

βωμός

Transliteration (Word)

bōmos

Transliteration (Etymon)

bainō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 65

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, beta, p. 35

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

βλωμός· παρὰ τὸ βρῶ, τὸ ἐσθίω, βρωμός, καὶ μεταθέσει τοῦ ρ εἰς λ βλωμός, ὡς καὶ παρὰ τὸ βῶ βωμός