πάθος

Validation

Yes

Word-form

πένθος

Transliteration (Word)

penthos

Transliteration (Etymon)

pathos

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri pathôn, Lentz III/2, p. 289

Edition

A. Lentz, Grammatici graeci III/2, Leipzig 1870

Source

Epimerismi homerici

Ref.

Epimerismi Homerici ordine alphabetico traditi, pi 107

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2, Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761.

Quotation

πένθος […] ὁ Ἡρωδιανὸς παρὰ τὸ πάθος φησὶ γεγενῆσθαι πλεονασμῷ τοῦ ν καὶ τροπῇ τοῦ α εἰς ε πένθος, ὡς βάθος βένθος

βένθος

Validation

Yes

Word-form

πένθος

Transliteration (Word)

penthos

Transliteration (Etymon)

benthos

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (excerpta e cod. regio Paris. 2630), p. 189

Ed.

G.H.K. Koës, Orionis Thebani etymologicon (ed. F.G. Sturz), Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973)

Quotation

Πένθος κυρίως τὸ ἐπὶ τοῖς κατοιχομένοις πάθος, διὰ τὸ ἐν βαθυτάτῳ εἶναι τὴν λύπην τὴν ἐπ’ αὐτοῖς· ἢ διὰ τὸ βαθυτάτω εἶναι τοὺς τεθνεῶτας· τὸ δὲ κατώτατον καὶ ἀφανὲς, βένθος ἔλεγον, καὶ μεταθέσει τοῦ β εἰς π, πένθος. δύναται δὲ τὸ τοῦ πάθους τῆς ψυχῆς ἁπτόμενον. ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς παρὰ τὸ πάθος, πλεονασμῷ τοῦ ν, ὡς βάθος βένθος