ποτός + ῥέω

Validation

Yes

Word-form

βότρυς

Transliteration (Word)

botrus

Transliteration (Etymon)

potos + rheō

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, beta 191

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Βότρυς· παρὰ τὴν πόσιν πότρυς καὶ βότρυς, ὁ ποτὸν ῥέων ἢ ὁ τοῖς ποσὶ τρυπτόμενος, τουτέστιν πατούμενος

πούς + τρύω

Validation

Yes

Word-form

βότρυς

Transliteration (Word)

botrus

Transliteration (Etymon)

pous + truō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, beta, p. 32

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Βότρυς, οἷον πότρυς, ὁ ποσὶ τρυόμενος καὶ πατούμενος