ἀρόω

Validation

Yes

Word-form

ἄρουρα

Transliteration (Word)

aroura

Transliteration (Etymon)

aroō

Author

Apollonius Soph.

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon homericum, p. 43

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

ἄρουρα ἡ γῆ, ἀπὸ τοῦ ἀροῦσθαι

ἀραιόω

Validation

Yes

Word-form

ἄρουρα

Transliteration (Word)

aroura

Transliteration (Etymon)

araioō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, alpha, p. 5

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ἄρουραν, παρὰ τὸ ἀροῦν, ἢ παρὰ τὸ ἀραιοῦσθαι αὐτὴν γεωργουμένην. κυρίως δὲ ἡ πρασορὰν (copy mistake for πρὸς σποράν) καὶ ἀροτρίασιν ἐπιτηδείαν