ἔλαφος

Validation

Yes

Word-form

ἐλαφρός

Transliteration (Word)

elaphros

Transliteration (Etymon)

elaphos

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, epsilon, p. 57

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820

Quotation

Ἐλαφρός. παρὰ τὸ κουφότατον ζῶον τὴν ἔλαφον· ἐλαφηρὸς καὶ συγκοπῇ ἐλαφρός