νέφος

Validation

Yes

Last modification

Fri, 10/21/2022 - 17:00

Word-form

νείφω

Transliteration (Word)

neiphō

Transliteration (Etymon)

nephos

Author

Herodian

Century

2 AD

Source

Idem

Ref.

Peri orthographias, Lentz III/2, p. 554

Ed.

A. Lentz, Grammatici graeci III/2, Leipzig 1870

Quotation

νείφω τὸ χιονίζω διὰ τῆς ει διφθόγγου. ἔστι γὰρ νέφος […] ἐκ τούτου οὖν τοῦ νέφος γίνεται νέφω καὶ πλεονασμῷ τοῦ ι νείφω