νῶτον + φέρω

Validation

Yes

Word-form

νεφροί

Transliteration (Word)

nephros

Transliteration (Etymon)

nōton + pherō

Author

Anastasius Sinaïta

Century

7/8 AD

Source

Idem

Ref.

Viae dux 2, 8

Ed.

K.-H. Uthemann, Anastasius Sinaïtae viae dux [Corpus Christianorum. Series Graeca 8. Turnhout: Brepols, 1981]

Quotation

νεφροὶ διὰ τὸ ἐν νώτῳ φέρεσθαι

νέφος + ὄμβρος

Validation

No

Last modification

Sat, 10/22/2022 - 19:00

Word-form

νεφροί

Transliteration (Word)

nephros

Transliteration (Etymon)

nephos + ombros

Author

Joannes Mauropus

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologica nominum 265

Ed.

R. Reitzenstein, M. Terentius Varro und Johannes Mauropus von Euchaita: eine Studie zur Geschichte der Sprachwissenschaft, Leipzig: Teubner, 1901

Quotation

νεφῶν φερόντων ὄμβρον οἱ νεφροὶ τύπος

νείφω + οὖρον

Validation

Yes

Last modification

Sat, 10/22/2022 - 19:00

Word-form

νεφροί

Transliteration (Word)

nephros

Transliteration (Etymon)

neiphō + ouron

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, nu p. 108

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820

Quotation

Νεφροί. παρὰ τὸ νείφεσθαι τῷ οὔρῳ, ὅ ἐστι βρέχεσθαι. φέρεται γὰρ εἰς αὐτούς