ὕω

Validation

Yes

Word-form

υἱόν

Transliteration (Word)

huios

Transliteration (Etymon)

huō

Author

Plutarch

Century

1/2 AD

Source

Idem

Ref.

De Iside et Osiride, Mor. 364d

Ed.

W. Sieveking, Plutarchi moralia, vol. 2.3, Leipzig: Teubner, 1935 (repr. 1971)

φύω

Validation

Yes

Word-form

υἱός

Transliteration (Word)

huios

Transliteration (Etymon)

phuō

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD ?

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, upsilon 2

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2] Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761

Quotation

οὕτως ἀπὸ τῆς γενικῆς γίνεται υἱός. ἢ παρὰ τὸ φύω, τὸ γεννῶ, φυός καὶ υἱός