χείρ

Validation

No

Last modification

Tue, 10/12/2021 - 14:52

Word-form

χείρονες

Transliteration (Word)

kheirōn

Transliteration (Etymon)

kheir

Author

Orion

Century

5 AD

Source

idem

Ref.

Etymologicum, chi, p. 162

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Χέρειες καὶ χείρονες. οἱ διὰ τῶν χειρῶν πορίζοντες, ὡς καὶ οἱ χερνῆται. 

χείρ

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/25/2021 - 10:42

Word-form

χείρων

Transliteration (Word)

kheirōn

Transliteration (Etymon)

kheir

Author

Herodian

Century

2 AD

Source

Idem

Ref.

Peri orthographias, Lentz III/2, p. 604

Ed.

A. Lentz, Grammatici graeci III/2, Leipzig 1870

Quotation

χείρων τὸ συγκριτικὸν ει, ἐπειδὴ οἱ Αἰολεῖς χέρρων λέγουσι (γέγονε δὲ παρὰ τὸ χείρ χείρων, χείρων γὰρ λέγεται παρὰ τὸ ἐλαττοῦσθαι