ἄνω + ἐράω

Validation

Yes

Last modification

Fri, 10/21/2022 - 13:15

Word-form

ἀνήρ

Transliteration (Word)

anēr

Transliteration (Etymon)

anō + eraō

Author

Eustathius of Thessalonica

Century

12 AD

Source

Scholia in Batrachomyomachiam

Ref.

Scholion 7

Ed.

A. Ludwich, Die Homerische Batrachomyomachia des Karers Pigres: nebst Scholien und Paraphrase, Leipzig: Teubner, 1896: 198-308

Quotation

ἐτυμολογεῖται δὲ ἀνήρ ἀπὸ τοῦ ἄνω, ἀφ’ οὗ γίνεται ἀνύω τὸ τελειῶ κατὰ παραγωγήν· ἀνυτικὸς γὰρ ὁ ἀνὴρ καὶ πρακτικώτερος γυναικός· ἤ, ὥς φησιν ὁ Θεσσαλονίκης, ἀπὸ τοῦ ἄνω ἐρᾶν

ἄνω + αἴρω

Validation

No

Last modification

Fri, 10/21/2022 - 13:10

Word-form

ἀνήρ

Transliteration (Word)

anēr

Transliteration (Etymon)

anō + airō

Author

Joannes Mauropus

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologica nominum 137

Ed.

R. Reitzenstein, M. Terentius Varro und Johannes Mauropus von Euchaita: eine Studie zur Geschichte der Sprachwissenschaft, Leipzig: Teubner, 1901

Quotation

ἄνω μὲν ἦρται πᾶς ἀνήρ, ἄρχων φύσει,

ἄνω

Validation

Yes

Last modification

Fri, 10/21/2022 - 13:15

Word-form

ἀνήρ

Transliteration (Word)

anēr

Transliteration (Etymon)

anō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, alpha p. 16

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ἀνήρ, παρὰ τὸ ἄνω, ὃ ἐστὶν ἀνύω. πρακτικὸν γὰρ ὁ ἀνὴρ ἢ ἡ γυνή