εἴρω2

Validation

Yes

Word-form

εἰρήνη

Transliteration (Word)

eirēnē

Transliteration (Etymon)

eirō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

Fragmenta 475

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, epsilon, p. 61

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

εἰρήνη· παρὰ τὸ εἴρειν καὶ λέγειν ἐν αὐτῇ ἐξεῖναι, εἴπερ Ἄρης, ὁ πόλεμος, κατὰ στέρησιν τῆς ῥήσεως λέγεται

ἠρεμέω + νόος

Validation

Yes

Word-form

εἰρήνη

Transliteration (Word)

eirēnē

Transliteration (Etymon)

ēremeō + noos

Author

Pseudo-Athanasius of Alexandria

Century

4 AD?

Reference

Liber de definitionibus, MPG 28, p. 552

Edition

Migne, Patrologia Graeca, vol. 28, Paris

Source

Anastasius Sin.

Ref.

Viae dux 2, 8

Ed.

K.-H. Uthemann, Anastasius Sinaïtae viae dux, Corpus Christianorum. Series Graeca 8. Turnhout, 1981

Quotation

Κατὰ τί εἰρήνη; Κατὰ τὸ ἠρεμεῖν τὸν νοῦν

εἴρω1

Validation

Yes

Last modification

Mon, 11/01/2021 - 15:30

Word-form

εἰρήνης

Transliteration (Word)

eirēnē

Transliteration (Etymon)

eirō

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 192

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842:

Quotation

Εἰρήνης, παρὰ τὸ εἴρω, τὸ λέγω, ἡ πανταχοῦ λαλουμένη, ἢ παρὰ τὸ εἴρω τὸ συμπλέκω